Titus magente totaal.jpg

Verslag bijeenkomst 26 oktober 2015

Aanwezig: 28 TBM vrijwilligers volgens presentielijst
1. Opening
Siebe de Ree heet alle aanwezigen welkom en is blij dat men weer in grote getalen is gekomen.
Hij vraagt of het etentje goed bevallen is, hijzelf was om memorabele redenen verhinderd. Er
wordt bevestigend geantwoord.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering d.d. 11-03-2015
 Over punt 6: de lezing van Hans Mol in oktober is niet doorgegaan. Misschien nog op een
later tijdstip.
 Er zijn nog steeds vrijwilligers die het niet lukt om de notulen van de vrijwilligerspagina
op de website te halen. Volgens de deskundigen kan dit geen problemen geven.
De notulen worden verder zonder wijzigingen vastgesteld met dank aan de notuliste.
4. Mededelingen van het bestuur
 Er zijn afzeggingen van Jittie Hoogterp, Rob Vugts, Nanny Ettema, Trees van Houten,
Roos Brandsma, Nico de Jong, Titus Hettinga, Regina Nota, Cecilia Agricola, Leo Bos,
Piet Veldmans en Jitske Hettinga.
 Er is tijdens deze vergadering geen pauze, na afloop is er een hapje en een drankje en men
wordt verzocht zelf thee/koffie in te schenken.
 Rob Vugts is in het bestuur gekomen, dit is per email al gemeld. Het bestuur is erg blij met
zijn input en met de positieve steun, die hij geeft.
 Aanstaande donderdag is er een zogenaamde “heide”-dag. Het bestuur gaat zich deze dag
beraden over de stichting, de huisvesting in het stadhuis etc. om hun standpunt daarin te
bepalen.
 Volgende week vrijdag is er een bijeenkomst in Oss, waarbij Titus Brandsma het
ereburgerschap van de stad Oss krijgt, dit in het kader van 125 jaar Karmelieten in Oss.
Afgevaardigden zijn: Sible Huitema, Godfried van Agthoven, Wytze Ypma en Ali Huitema.
5. Expositie
De expositie van 2015 loopt ten einde, er is niet het verwachte aantal bezoekers gekomen. De
meeste bezoekers komen toch voor Titus Brandsma. Ook meegespeeld heeft misschien dat de
parochie per 1 september gestopt is met de aangeboden arrangementen op de donderdag.
Voor de expositie van 2016 wordt het thema Titus Brandsma verder uitgebreid. Er is het
educatieve project van Rob Vugts, de vierkante meter van Ali Huitema en de cellenwagen,
waarin men met beweging en beelden laat zien hoe het is om in gevangenschap naar een
concentratiekamp getransporteerd te worden.
De cellenwagen is ook bestemd voor de expositie in het stadhuis. Rob Vugts maakt ook deel uit
van de expositiecommissie. Er moet extra subsidie aangevraagd worden voor deze expositie, die
2
kostendekkend moet zijn. Op de bovenverdieping komt de expositie en beneden misschien een vervolg op Maria van Sevenwouden samen met het RK archief- en documentatiecentrum.
6. Huisvesting 3 musea in stadhuis Bolsward
De huisvesting in het stadhuis is en blijft een heikel punt, maar het gaat absoluut door. Volgende week donderdag is er overleg met de wethouder, de exploitatie is te mager en daar moet een andere partij voor aangetrokken worden. Op het Raadhuisplein wordt daar ruimte voor gemaakt. In het financiële plan van de gemeente SWF wordt rekening gehouden met een bedrag voor de huisvesting in het stadhuis. Zelf moeten we goed invullen wat we willen. Jelle Brouwer geeft aan dat het feit dat we pas in 2018 in het stadhuis terecht kunnen wel problemen geeft voor de exploitatie van de jaren 2016 en 2017. Er is een verplichting aan het Steunfonds ’75 en er moet € 10.000 betaald worden. Bovendien was de accountantscontrole tot nu toe gratis maar hiervoor nu moet de helft van de nota betaald worden. Het jaar 2016 is wel gedekt maar voor 2017 moeten andere middelen gevonden worden. Er vindt hierover een gesprek met de gemeente plaats. De motivatie en de inzet van de vrijwilligers is hard nodig om deze periode te overbruggen.
Sjaak Huitema vraagt of het niet mogelijk is nieuwe donateurs te werven? Er is bij het bestuur aandacht voor de vrienden van het TBM, waarvan een aantal vriend voor het leven zijn. Er zijn twee soorten donateurs: Vrienden voor het leven, die eenmalig een bedrag storten en jaarvrienden, die jaarlijks een bedrag betalen. Het is de bedoeling jaarlijks een nota en een nieuwsbrief te sturen.
Ali Huitema geeft aan dat er geen IBAN-nummer op de flyer staat, dit wordt gecorrigeerd en ook wordt dit in de nieuwsbrief genoemd. Merlin Nota geeft aan dat hij Vriend voor het leven is geworden, maar daar nooit een bedankje voor heeft gekregen of verder iets van heeft gehoord. René Yedema vraagt of er controle is op de betalingen van de Vrienden. Jelle Brouwer geeft aan dat dat niet gebeurt, men is blij met alles wat binnen komt.
De vergadering vindt, na enige discussie, dat er controle moet zijn en dat degenen, die niet betaald hebben, een vriendelijke herinnering moeten krijgen. Dit gaat gebeuren in het nieuwe seizoen.
7. Onderhoud- en calamiteitenplan
In verband met alle ontwikkelingen vindt Sible Huitema het momenteel niet nodig om veel aan het calamiteitenplan te doen, er zijn dan ook geen veranderingen. Wel komen de vrijwilligers met een paar verbeterpunten: de T van Titus moet weer op de muur, de sensor van het licht op het toilet moet bijgesteld worden en het zou handig zijn als er een lichtknop aan de buitenkant van de bestuurskamer komt. Ook de koptelefoon van Titus functioneert niet. Sible zal zich met deze zaken bezig houden.
8. Rondvraag
 Godfried van Agthoven geeft aan dat het gisteren 2 jaar geleden was dat Tjebbe de Jong is overleden en dat de gezondheid van C. Dölle, de schrijver van het boek over Titus, achteruit gaat. Het bestuur geeft aan dat er aan Tjebbe gedacht is en dat er contact is geweest met José. Ze maakt het relatief goed, werd in mei oma en volgt een cursus fotografie. Haar werksituatie is slecht, ze is ontslagen en zoekt werk.
3
 Teake Hiemstra vraagt of het al bekend is hoeveel bezoekers er geweest zijn. Sible schat dit op 1.100, de gegevens van de laatste 1,5 maand zijn nog niet verwerkt en er is dus nog geen exact antwoord mogelijk.
 Merlin Nota vraagt of een etentje voor de vrijwilligers verantwoord is in deze moeilijke financiële situatie. Het bestuur antwoordt dat de vrijwilligers en hun motivatie heel belangrijk zijn voor het museum en deze uitgaven zijn dus verantwoord ondanks het tekort van elk jaar.
 Lambertus Hylkema vindt de aankleding van de etalages van het TBM wat magertjes. Het bestuur vraagt of er ideeën zijn. Genoemd wordt: digitale afbeeldingen van Titus, de typemachine en andere artikelen die nog in voorraad zijn. Misschien iets voor de expositiecommissie om een selectie daarvan te maken.
 Hiel Bouwmeester vraagt of het mogelijk is het onderhoud van de tuin met wat vrijwilligers aan te pakken. Siebe en Titus Hettinga gaan dit de komende 2 weken aanpakken.
 Truus Yntema had afgelopen zaterdag dienst en was heel verbaasd dat er ’s morgens niemand van het bestuur was omdat op het rooster stond dat het museumdag was en de bezetting ’s morgens door het bestuur geregeld zou worden. Het blijkt nu dat het een museumdag van de Rabobank was waar het TBM niet aan meedeed. Dit was de vrijwilligers niet bekend, er kwamen wel mensen met een kaartje, dus voortaan graag bericht. Het bestuur zal hier alerter op zijn.
 Tiny Langedijk vindt dat de videorecorder op een slechte plaats staat, de video slaat goed aan, dus moet wel beneden blijven. Misschien in de koffieruimte? Hier wordt over nagedacht door de expositiecommissie.
 René Yedema vindt de bediening van de videorecorder moeilijk. Nico de Jong vragen dit op te lossen.
 Wopke Stienstra heeft bij de tentoonstelling van Frits van der Meer een boekje uitgeleend dat hij graag terug wil hebben. Hieke Joustra zal het opzoeken en aan Wopke teruggeven.
 Tiny Bos vindt dat de vrijwilligerslijst niet goed bijgehouden wordt en kon geen flyers van Maria van Sevenwouden meer vinden. Bij verandering van gegevens graag een bericht naar Jitske sturen en de flyers zijn boven op kantoor en Lies Velthuis zal ervoor zorgen dat ze beneden komen.
 Ali Huitema vraagt om een Franse, Duitse en eventueel Spaanse vertaling voor de rondleiding in het museum. Siebe zal dit regelen.
 Jelle Brouwer geeft de vrijwilligers een compliment voor de invulling van de kasstaten. Hij vraagt wel er een datum boven te zetten.
 Meindert Krijnsen vraagt wie het beheer heeft over de verjaardagskalenders. Deze zijn van het TBM. De familie Vellinga van de overkant wil ze wel verkopen en dan gaat de helft van de opbrengst naar het museum. Besloten wordt ze nog zoveel mogelijk zelf gratis uit te delen, in ieder geval tot het eind van het seizoen en dan kan de rest naar de familie Vellinga.
9. Sluiting
Siebe de Ree bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen nog een goede voortzetting met de hapjes en drankjes, die er zijn.
Bolsward, 29 oktober 2015
Trudy Dijkstra-Veen

Museum

TBM.jpg
ct - 5.jpg